Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2023 07:15

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 «Τί σοί προσενέγκομεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος...»

Ἔφθασε εὐφρόσυνη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς ἄκρας Συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ, «μητρόπολις πασῶν τῶν ἑορτῶν», τα Χριστούγεννα

ἱερός ὑμνωδός ὀνομάζει κατάπληκτος τό μυστήριον τῆς Ενσάρκου Θείας Οικονομίας» «ξένον καί παράδοξον», διότι ὑπερβαίνει τά στενά ὅρια τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας. «Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν...». Δέν εἶναι δυνατόν να προσεγγίσουμε τήν Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου μέ τόν πεπερασμένο νοῦ μας. Ἀλλ ̓ ἐνῷ Οι τό μυστήριο τῆς Θείας Ενανθρωπήσεως δέν εἶναι μέν κατανοητό μέ τήν ἀνθρώπινη λογική, ἐν τούτοις ἐκφράζει τό πέλαγος τῆς θείας ἀγάπης. Γι' αὐτό «πίστει καί πόθῳ», ὡς ἄλλοι ποιμένες, ἄς σπεύσουμε να προσκυνήσουμε γλυκλινῶς τόν «αμνόν τοῦ Θεοῦ»

Καί ὡς ἄλλοι μάγοι ἐξ ἀνατολῶν» ἄς Τοῦ προσφέρουμε, ὅπως ἐκεῖνοι τότε, τά δῶρα τῆς εὐλαβείας μας

Ὅμως, ὅπως λέγει μέ ἀπορία ἱερός ὑμνωδός «Τί σοί προσενέγκαμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος...;». Τί μπορεῖ ἄραγε να προσφέρη ἄνθρωπος «τοῦ παρόντος αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος» στον «σήμερον ἐκ Παρθένου Τεχθέντα Χριστόν»; Τί ἀντίδωρο τῆς ἀγάπης Του μποροῦμε νά Τοῦ δώσουμε; Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει Ἴδιος Κύριος· «υἱέ, δός μοι σήν καρδίαν», διότι «οὐ ζητῶ τά ὑμῶν, ἀλλ' ὑμᾶς». Τό καταλληλότερο ἀντίδωρο στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἴμαστε ἐμεῖς. Ἐμᾶς ζητᾶ νά Τοῦ προσφερθοῦμε. Τίς καρδιές μας ζητᾶ. Ἦλθε ἐν σαρκί στόν κόσμο μας «ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός»

Πῶς, ὅμως, θά Τοῦ προσφέρουμε τήν ὕπαρξή μας, ὥστε νά εἶναι κατάλληλη νά δέχθῇ τήν ἀγάπη Του; Απάντηση δίνει ἁγ. Ἰωάννης Πρόδρομος, ὁποῖος μᾶς προτρέπει · «Μετανοεῖτε». Δηλαδή ἀλλάξετε. Αλλάξετε ὄχι ἁπλῶς μυαλό, αλλά ζωή καί στάση ἔναντι πάντων. Ἐπανακαθορίσατε καί ἀποκαταστήσατε την σχέση σας μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους σας, κάνοντας βαθειά αὐτοκριτική, χωρίς ωραιοποιήσεις, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς στρογγυλεύσεις

Τότε, τό φῶς τοῦ ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ θά διεισδύση στά ἔγκατα τῆς ὑπάρξεώς μας καί θά μᾶς φωτίση, ὥστε νά ἀναγεννηθοῦμε. Καί μαζί μέ ἐμᾶς θά ἀναγεννηθῆ καί ὁλόκληρη κοινωνία καί θά «μεταμορφωθῆ» μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ σέ κοινωνία ἀγαπωμένων προσώπων, πού θά βιώνη τό μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου

Ὅσο οἱ ἄνθρωποι θά εἶναι ἄγευστοι τοῦ μηνύματος τῆς θείας Ενανθρωπήσεως, τόσο οἱ κοινωνίες θά ζοῦν χωρίς Χριστό, χωρίς πραγματική ἀγάπη καί εἰρήνη. Καί δυστυχῶς, διαχρονικά κόσμος ζῆ αὐτήν τήν τραγική κατάσταση σε μεγαλύτερο μικρότερο βαθμό, ανάλογα μέ τήν μετοχή του ὄχι στο μυστήριο τῆς θείας Αγάπης. Σήμερα, βλέπουμε λαούς να μισοῦνται καί νά ἀλληλοσπαράσσωνται. Βλέπουμε ἀνθρώπους νά ζοῦν χωρίς οὐσιαστικό σκοπό καί στόχο. Βλέπουμε τήν ἀποθέωση τῶν παθῶν στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθερίας τήν θεσμική νομιμοποίηση τοῦ φόνου ἀγεννήτων παιδιῶν, τήν προώθηση τῆς υἱοθεσίας μικρῶν παιδιῶν ἀπό ἄτομα πού δέν συνιστούν φυσική οἰκογένεια καί πολλά ἄλλα, πού δείχνουν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Ενανθρωπήσαντα Θεό

Ἐμεῖς, ὅμως

Παιδιά μου αγαπημένα

Ἄς μή ξεχνᾶμε τήν ἀπέραντη αγάπη τοῦ θείου Βρέφους

Ἄς μή ξεχνᾶμε, ὅτι περιμένει καρτερικά νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἀγάπη Του μέ τήν δική μας ἀγάπη. Γι' αὐτό ὅταν ἀκοῦμε τό ἐρώτημα τοῦ ὑμνωδοῦ· «Τί σοί προσενέγομεν Χριστέ», ἄς Τοῦ προσφέρουμε σάν τό καταλληλότερο δῶρο, τις καρδιές μας, καθαρισμένες από ἐγωϊσμούς καί πάθη, αλλά γεμάτες ἀπό ἄδολη αγάπη, γιά νά ἀνακλίνεται σέ αὐτές, «Ἀχώρητος παντί». Ἔτσι θά βιώνουμε παντοτινά Χριστούγεννα, ἐφ ̓ ὅσον Χριστός θά κατοικῇ στις καρδιές μας

Σᾶς εὔχομαι εὐφρόσυνα Χριστούγεννα

Με πατρικές εὐχές και πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη 

 

 

Ο Πνευματικός σας Πατέρας 

ΠΕΤΡΟΠΟΥ 

Γλυφάδας

Ἑλληνικου, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστηκε 276 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2023 07:22

Τελευταία άρθρα από τον/την Διαχείρηση Ιστοτόπου

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση