Για Βάπτιση

Oδηγίες για τέλεση μυστηρίου Βαπτίσεως να σας ζήσει

Α’ 1. Γενικά περί τοῦ Μυστηρίου

Ἡ Βάπτισις εἶναι ἕνα ἀπό τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί γίνεται κατ᾿ ἐντολήν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος μετά τήν Ἀνάστασή Του εἶπε στούς μαθητές Του· “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος”.

Μέ τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ἁγιάζεται τό νερό καί γίνεται Μεγάλος Ἁγιασμός. Μέσα στό ἁγιασμένο πλέον νερό καταδύεται καί ἀναδύεται τρεῖς φορές ὁ βαπτιζόμενος, ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔμεινε τρεῖς ἡμέρες στόν τάφο καί μετά ἀνεστήθη.

Ἔτσι ὁ βαπτιζόμενος καθαρίζεται ἀπό ὁποιοδήποτε ἁμάρτημα καί ἐντάσσεται στήν Ἐκκλησία, δηλαδή γίνεται μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἐφ᾿ ὅσον ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός εἶναι ἡ κεφαλή της.

Μετά τό Βάπτισμα γίνεται τό Μυστήριο τοῦ Ἁγ. Χρίσματος, μέ τό ὁποῖο ὁ βαπτισθείς δέχεται τά χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καί ἀποκτᾶ τήν δυνατότητα νά ζήσῃ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τέλος, μεταλαμβάνει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ἐνώνεται μαζί Του.

Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τήν δυνατότητα νά ζήσῃ αἰώνια μαζί μέ τόν Χριστό στόν Παράδεισο.

2. Ἐπειδή, λοιπόν, τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαιτοῦνται οἱ ἀκόλουθες προϋποθέσεις ὡς πρός τόν Ἀνάδοχο, ἐκεῖνον δηλαδή πού ἀναδέχεται - ἀναλαμβάνει τήν ὀρθόδοξη καθοδήγηση τοῦ βαπτιζομένου: 

α’. Πρέπει νά εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ἐτῶν, ὥστε νά δύναται νά κατηχήση ὀρθόδοξα τό βαπτισμένο παιδί, καθώς θά μεγαλώνη.

β’. Νά ἔχη διαβάσει καλά, πρό τῆς Βαπτίσεως, τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας (“Πιστεύω”) καί νά κάμνη σωστά τόν σταυρό του.

γ’. Ἐάν εἶναι ἔγγαμος, νά ἔχη τελέση γάμο ἱερολογημένο στήν Ἐκκλησία, εἰ δ᾿ ἄλλως δέν δύναται νά παραστῆ σάν Ἀνάδοχος, διότι, ἐφ᾿ ὅσον ἀρνεῖται νά ἀποδεχθῆ τό Μυστήριο τοῦ γάμου, ἐκφράζει φανερή ἀντίθεση πρός τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί ἔτσι δέν εἶναι ἀσφαλής ἐγγυητής τῆς ἐν Χριστῷ ἀνατροφῆς τοῦ βαπτιζομένου.

3. Καλό εἶναι νά δίδεται στόν Βαπτιζόμενο τό ὄνομα ἑνός ἁγίου, ὥστε ὁ ἅγιος αὐτός νά εἶναι φύλακας καί προστάττης του.

Ἐάν γιά ὁποιοδήποτε λόγο οἱ γονεῖς θέλουν νά δώσουν κάποιο ἄλλο ὄνομα, καλό εἶναι νά δώσουν καί δεύτερο ὄνομα ἑνός ἁγίου.

4. Τήν 3η ἡμέρα μετά τήν Βάπτιση λούζεται γιά πρώτη φορά τό παιδί, ἐάν εἶναι δυνατόν στήν θάλασσα, εἰ δ᾿ ἄλλως τό νερό ρίπτεται στήν θάλασσα.

Καί τό νερό ἀπό τό πλύσιμο τῶν ρούχων καί τῶν πετσετῶν ρίπτεται ἐπίσης στήν θάλασσα.


Β’ Ἀπαιτούμενα Ἔγγραφα

Τά ἔγγραφα πού εἶναι ἀναγκαῖα γιά τήν Βάπτιση εἶναι τά ἀκόλουθα:

1. Πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξις γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ.

Ἐάν ἡ ἡμερομηνία “κλεισθῆ” ἀρκετό χρονικό διάστημα πρίν ἀπό τήν Βάπτιση, οἱ γονεῖς θά καταθέσουν κατά τόν ὁρισμό τῆς ἡμερομηνίας Ληξιαρχική Πράξη παλαιοτέρας χρονολογίας, τήν ὁποία ὅμως ὁπωσδήποτε θά ἀνανεώσουν μέ πρόσφατη, εἰ δυνατόν πρό 2 ἤ 3 ἡμερῶν ἀπό τήν Βάπτιση, ἀλλ᾿ ὄχι πέραν τῶν 7.

Ἡ Ληξιαρχική Πράξις ἐκδίδεται καί μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου ἀπό τήν πλατφόρμα gov.gr

2. Φωτοτυπικά ἀντίγραφα τῶν Δελτίων Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ τῶν Διαβατηρίων τῶν γονέων.

3. Ἐάν οἱ γονεῖς εἶναι ἐνορίτες ἄλλης ἐνορίας, ἀπαιτεῖται ἔγγραφο μεταβιβάσεως τοῦ Μυστηρίου ἀπό τήν ἐνορία τους πρός τήν ἐνορία πού θά τελεσθῆ ἡ Βάπτισις.

4. Ὑπεύθυνη Δήλωσις καί τῶν δύο γονέων (ἀκόμη καί μέσω τοῦ gov.gr), περί τοῦ ὅτι συναινοῦν νά τελεσθῆ ἡ Βάπτισις στόν συγκεκριμένο Ἱ. Ναό καί νά δοθῆ τό συγκεκριμένο ὄνομα στό παιδί.

Εἰς περίπτωσιν μονογονεϊκῆς οἰκογένειας -γεγονός πού διαπιστοῦται ἀπό τήν Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ- ἀρκεῖ ἡ γραπτή συγκατάθεσις τῆς μητρός.

Εἰς περίπτωσιν ἀναφορᾶς πατρός στήν Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν ἐμφανίζεται, ἡ μητέρα δύναται νά ζητήση νά βαπτισθῆ τό παιδί, μόνον ἐφ᾿ ὅσον τῆς ἔχει ἀνατεθῆ -διά δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἀντίγραφο τῆς ὁποίας πρέπει νά καταθέση- ἡ γονική μέριμνά του, καί ὄχι ἁπλῶς ἡ ἐπιμέλειά του.

5. Βεβαίωσις βαπτίσεως ὡς Χριστιανοῦ Ὀρθοδόξου τοῦ Ἀναδόχου, ἀπό τήν ἐνορία στήν ὁποία ἐβαπτίσθη. Ἐάν αὐτό δέν εἶναι ἐφικτό, πρέπει νά κατατεθῆ Ληξιαρχική Πράξις, στήν ὁποία θά ἀναγράφεται καί ἡ γέννησις καί ἡ βάπτισίς του (ὄχι μόνον ἡ γέννησις).

6. Φωτοτυπικό ἀντίγραφο τοῦ Δελτίου Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ τοῦ Διαβατηρίου τοῦ Ἀναδόχου

7. Πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξις οἰκογενειακῆς καταστάσεως τοῦ Ἀναδόχου. 

Ἄν εἶναι ἔγγαμος καί Ληξιαρχική Πράξις τοῦ γάμου του.

  Εἰς περίπτωσιν προελεύσεως τῶν γονέων ἤ τοῦ Ἀναδόχου ἀπό τό ἐξωτερικό τά ἀνωτέρω ἔγγραφα νά εἶναι ἐπίσημα μεταφρασμένα.

   Ὅλα τά  ἔγγραφα  πρέπει νά  κατατεθοῦν  τό ἀργότερον δεκαπέντε (15) ἡμέρες πρό τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.

   Προκειμένου νά διαφυλαχθεῖ ἡ ἱεροπρεπής τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελεῖται πάντοτε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συνιστᾶται ἡ πιστή ἐφαρμογή τῶν παρακάτω, τόσο ἀπό τούς γονεῖς ὅσο καί ἀπό τούς ἀναδόχους:

   • ἐπειδή εἶναι σκεῦος λειτουργικό, δέν στολίζεται σέ καμιά περίπτωση μέ λουλούδια ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο διακοσμητικό ὑλικό. 
   • ἐπειδή ἔχει ἱερό συμβολισμό (ἀνάβει καί λάμπει Φῶς Χριστοῦ), καθώς καί τό φιαλίδιο γιά τό λάδι, εἶναι φρόνιμο νά στολίζονται ὄμορφα καί διακριτικά. Δέν διακο-σμοῦνται μέ ἀρκουδάκια καί ἄλλου εἴδους παιχνίδια. 
   • Τό φιαλίδιο γιά τό λάδι, πρέπει νά περιέχει ἐλαιόλαδο, ὅπως ἀκριβῶς «τῆς ἐλαίας τόν καρπόν» καθορίζει ἡ Ἐκκλησία μας. Προσοχή: Πολλά καταστήματα Βαπτιστικῶν, δίδουν σπορέλαιο ἤ κολώνια (!) καί ὄχι λάδι ἐλιᾶς.
   • πού φοροῦν οἱ νεοφώτιστοι ἀμέσως μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Κολυμβήθρα, συμβολί-ζοντας τήν καινούργια ὁλόλαμπρη καί ἀκηλίδωτη ζωή τοῦ νέου χριστιανοῦ,  πρέπει νά εἶναι λευκά

   • πού φέρει κάθε νεοφώτιστο παιδί στό  στῆθος  του,   ἀποτελώντας  τό  κατ’  ἐξοχήν  σύμβολο  τῆς σταυραναστάσιμης ἔνταξής μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐξυπακούεται, ὅτι θά εἶναι ἀντίγραφο τοῦ καθιερωμένου  στήν Ἐκκλησιαστική ζωή, σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί  ὄχι ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπινόηση κοσμηματοπωλείου. Τό ἴδιο καί τά μαρτυρικά, πού πρέπει νά εἶναι χριστιανικά. 

   • Μέσα στόν Ἱερό Ναό, στό περιστύλιο, στά σκαλοπάτια καί στό προαύλιο,  δὲν ἐπιτρέπονται μπαλόνια.  

   • πρέπει νά εἶναι διακριτική καί νά κινεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Σωματείου τους. Καλόν θά εἶναι νά περιορίζεται στό ἐλάχιστο δυνατόν τό πλῆθος τῶν φωτιστικῶν καί ἡ συνεχής κινητικότητά τους, τήν ὥρα τελέσεως τοῦ  Μυστηρίου.
   • Στά προαύλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πέραν τοῦ  καθιερωμένου γλυκίσματος,  πού  προσφέρεται  μαζί  μέ  τήν «μπομπονιέρα», δέν ἐπιτρέπεται σέ καμμία περίπτωση ἡ παράθεση δεξίωσης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς Catering.

   Σημείωση

   Ἐάν ἐπιθυμεῖτε συμμετοχή χορωδίας στό Ἱερό Μυστήριο, ἐπικοινωνῆστε μέ τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ, περίπου δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τή Βάπτιση.
   • Σκέψου

    Σκέψου

    Κατά τήν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, ἄς προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία, τοὐλάχιστον τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων (γονέων καί ἀναδόχων), ἀφοῦ εὑρισκόμαστε σέ χῶρο ἱερό καί ὄχι σέ κοσμικό κέντρο διασκέδασης. 

   • Αγαπητοί γονείς

    Αγαπητοί γονείς

    Τό νεοφώτιστο παιδί σας, θα εἶναι πλέον μέλος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Κύριο μέλημά σας θά πρέπει νά εἶναι ἡ κατά Χριστόν πορεία του καί ἡ χαρά, πού προσφέρει ὁ Χριστός μας. Γι' αυτό, μή παραμελεῖτε νά τό Κοινωνεῖτε, ὅσο πιό τακτικά μπορεῖτε.
             Μετά τή Βάπτιση, παρακαλοῦμε νά φροντίσετε, ὅταν γίνει ἡ πρώτη «Ἀπόλουσις» τοῦ νεοφωτίστου, τά νερά ἐπειδή περιέχουν Ἅγιο Μῦρο, νά μήν καταλήγουν σέ ἀποχέτευση, ἀλλά νά τά πηγαίνετε στόν Ἐνοριακό Ναό σας (προορισμός τό Χωνευτήρι)  ἤ νά τά ρίχνετε στή θάλασσα.

   Πρώτο Βήμα

   Η επιλογή του Ναού που θα τελέσετε το μυστήριο

   Βρείτε στοιχεία επικοινωνίας της ενορίας σας

   Δεύτερο Βήμα

   Γιά τόν προσδιορισμό μερομηνίας καί ὥρας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἕνας ἀπό τούς γονεῖς πρέπει νά προσκομίσει στόν Ἱερό Ναό τα :

   • ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

    Πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξις γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ.

    Ἐάν ἡ ἡμερομηνία “κλεισθῆ” ἀρκετό χρονικό διάστημα πρίν ἀπό τήν Βάπτιση, οἱ γονεῖς θά καταθέσουν κατά τόν ὁρισμό τῆς ἡμερομηνίας Ληξιαρχική Πράξη παλαιοτέρας χρονολογίας, τήν ὁποία ὅμως ὁπωσδήποτε θά ἀνανεώσουν μέ πρόσφατη, εἰ δυνατόν πρό 2 ἤ 3 ἡμερῶν ἀπό τήν Βάπτιση, ἀλλ᾿ ὄχι πέραν τῶν 7.

    Ἡ Ληξιαρχική Πράξις ἐκδίδεται καί μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου ἀπό τήν πλατφόρμα gov.gr

   • ταυτότητα γονέων
   • ἔγγραφο μεταβιβάσεως
   • Ὑπεύθυνη Δήλωσις καί τῶν δύο γονέων
   • Βεβαίωσις βαπτίσεως ὡς Χριστιανοῦ Ὀρθοδόξου τοῦ Ἀναδόχου
   • ταυτότητα αναδόχου
   • Ληξιαρχική Πράξις

   Π ρ ο σ ο χ ή :

   Εἰς περίπτωσιν προελεύσεως τῶν γονέων ἤ τοῦ Ἀναδόχου ἀπό τό ἐξωτερικό τά ἀνωτέρω ἔγγραφα νά εἶναι ἐπίσημα μεταφρασμένα.

   Ὅλα τά  ἔγγραφα  πρέπει νά  κατατεθοῦν  τό ἀργότερον δεκαπέντε (15) ἡμέρες πρό τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.


   Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

   Αναζήτηση