Για Γάμο

Oδηγίες για τέλεση μυστηρίου Γάμου Η ώρα η καλή

Ἀγαπητά μας παιδιά, 

            Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, θεοσύστατα καί σωτηριώδη, ἔχουν σκοπό νά θεραπεύσουν τόν ἄνθρωπο, νά τοῦ δώσουν ἐφόδια γιά τήν ἰσορροπημένη πορεία του ἐπί τῆς γῆς, νά τόν καταστήσουν ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Γάμος, «Μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δύο ἀνθρώπους, ἀποσκοπώντας στή θεμελίωση τῆς νέας ζωῆς τους, πάνω στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κατά Θεόν συμπόρευσή τους μέχρι τήν  Δευτέρα Παρουσία.

            Γιά τοῦτο, σᾶς παρακαλοῦμε παράλληλα μέ τίς λοιπές προετοιμασίες σας, τίς σύμφωνες πρός τίς κοινωνικές ἀπαιτήσεις, νά ἑτοιμαστεῖτε κυρίως Ἐκκλησιολογικά, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ σας, γιά τό ὕψιστο γεγονός τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς.  Θυμηθεῖτε, ὅτι ὁ Θεός εὐλογεῖ τά δακτυλίδια τοῦ ἀρραβῶνος σας, ἑνώνει τά χέρια καί τόν βίο σας, καί σᾶς στεφανώνει  δοξολογικά σέ μιά συζυγία αἰώνια. 

Στοχεύοντας στήν ἱεροπρεπῆ τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, παρακαλοῦμε γιά τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν παρακάτω :

 • ὀφείλει νά φθάσει στόν Ἱερό Ναό, ἀκριβῶς τήν προγραμματισθεῖσα ὥρα, προκειμένου τό Μυστήριο νά τελεσθεῖ μέ ἄνεση χρόνου, ἠρεμία καί προσευχή. Ἐάν διαπιστωθεῖ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης τῆς νύμφης πέραν τῶν 15 λεπτῶν, τότε προκαλεῖται μεγάλη ἀναστάτωση, ἀφοῦ θά προχωρήσουμε σέ ἄλλη Ἱερή Ἀκο-λουθία  ἤ  στήν προετοιμασία τοῦ ἑπομένου Μυστηρίου
 • στό Ἱερό Μυστήριο, παρίστανται μόνον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας μαζί τους Δελτίο Ταυτότητος μέ ἀναγραφή θρησκεύματος ἤ βεβαίωση βαπτί-σεώς τους, προσέρχονται στό Γραφεῖο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 15 λεπτά πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Γάμου, γιά συμπλήρωση στοιχείων. 
 • τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, παρακαλοῦμε νά μήν ἐπαναληφθεῖ τό ἀκατανόητο καί ἀντιχριστιανικό «πάτημα» τοῦ ποδιοῦ τοῦ γαμπροῦ ἀπό τή νύμφη,  κατά τήν ὥρα τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος.
 • Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, κουφέτων, λουλου-διῶν  κλπ.  κατά τήν ὥρα τοῦ  «Ἡσαΐα».  Διευκρινίζουμε, ὅτι ἡ συνήθεια αὐτή, οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν ζωή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπικράτησε σέ περιόδους ἀπαιδευσίας καί ἀμάθειας τοῦ λαοῦ.   

 • ὑποδεῖξτε στούς προσκεκλημένους σας, νά μήν κάνουν χρήση βεγγαλικῶν καί κροτίδων «κομφετί», καθώς ἔτσι μεταβάλ-λεται ὁ ἱερός χῶρος σέ ἐξέδρα γηπέδου ἤ ἀποκριάτικο σκηνικό. 
 • ἄς προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία, τοὐλάχιστον τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων (π.χ. νύμφης, παρανύμφων), ἀφοῦ εὑρισκόμαστε σέ χῶρο λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ὄχι σέ νυκτερινό κέντρο διασκέδασης. 

 • πρέπει νά εἶναι διακριτική καί νά κινεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Σωματείου τους. Καλόν θά εἶναι νά περιο-ρίζεται στό ἐλάχιστο δυνατόν τό πλῆθος τῶν φωτιστικῶν καί ἡ συνεχής κινητικότητά τους, τήν ὥρα τελέσεως τοῦ  Μυστηρίου.
 • πώς στά προαύλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, δέν ἐπιτρέπεται σέ καμία περίπτωση ἡ παράθεση δεξίωσης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς Catering

Σημείωση

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε συμμετοχή χορωδίας στό Ἱερό Μυστήριο, ἐπικοινωνεῖστε μέ τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ, περίπου δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τόν Γάμο σας.

Πρώτο Βήμα

Η επιλογή του Ναού που θα τελέσετε το μυστήριο

Βρείτε στοιχεία επικοινωνίας της ενορίας σας

Δεύτερο Βήμα

Προκειμένου νά κατοχυρωθεῖ ἡ ἐπιθυμητή ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Γάμου σας στόν Ἱερό Ναό, ἀπό  πλευρᾶς  ληξιαρχικῶν  διαδικασιῶν,  ἀπαιτοῦνται:

 • Πιστοποιητικά Ἀγαμίας

  Κάθε μελλόνυμφος πηγαίνει αὐτοπροσώπως στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας του, ἐκεῖ δηλαδή ὅπου κατοικεῖ τά τελευταῖα χρόνια (ὄχι ἐκεῖ πού ψηφίζει), ἔχοντας μαζί: α) Βεβαίωση Βαπτίσεως, β) Ταυτότητα, γ) μία δήλωση τοῦ Νόμου 1599 καί δ) δύο μάρτυρες μέ ἑλληνικές ταυτότητες, γιά νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας του, τό Πιστοποιητικό, στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται τό ἄσχετο συγγενείας καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις, στά ὅρια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου.  άν ὅμως δέν κατοικεῖτε στήν γεωγραφική περιοχή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, θά πρέπει νά τό θεωρήσετε εἰς τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως πού ἀνήκει ἡ Ἐνορία σας.

  Πιστοποιητικά Ἀγαμίας ἀπό Ὀρθόδοξες Ἐνορίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐπικυρώνονται ἀπαραιτήτως εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον. 

 • Ἐφημερίδα (ἡμερήσια)
 • Παράβολο Χαρτοσήμου
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 • Ταυτότητες
 • Φωτοτυπία ταυτότητος τοῦ κουμπάρου

Π ρ ο σ ο χ ή :

 Κατά τήν κατάθεση τῶν δικαιολογητικῶν, πρέπει ἀπαραιτήτως νά παρευρίσκεσθε καί οἱ δύο , ἔχοντας μαζί σας  ὅ λ α  τά δικαιολογητικά. Τά παραπάνω εἶναι ἀπαραίτητα, ὅταν καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι ἔρχονται σέ πρῶτο γάμο. Γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση, ἀκολουθεῖστε τίς ὑποδείξεις  τοῦ  Ἐφημερίου.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση