ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τό Ἐργαστήριο Ἁγιογραφίας λειτουργεῖ ἀπό τό ἔτος 1986 στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας.

Συνεστήθη διά τῆς ἀπό 15.12.2017 Ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου
(ΦΕΚ Β’ 226/31.01.2018)

Λειτουργεῖ μέ τήν εὐγενῆ προσφορά ἐθελοντῶν ἁγιογράφων. Ὑπεύθυνοι εἶναι ἡ κ. Μαρ. Νασοπούλου καί ἡ κ. Δεσπ. Σχίζα.

Σκοπός εἶναι ἡ ἐκμάθησις τῆς τέχνης τῆς ἁγιογραφίας, ἀλλά καί ἡ πνευματική καλλιέργεια τῶν σπουδαστῶν διά τῆς μυήσεώς των στήν ἐκκλησιαστική ζωή.

Ἡ φοίτησις εἶναι δωρεάν.

Ἡ εἰσαγωγή τῶν σπουδαστῶν γίνεται μέ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις κάθε Ὀκτώβριο.

Ἡ μαθητεία ἔχει πενταετῆ διάρκεια.

Στό πρῶτο ἔτος οἱ μαθητές διδάσκονται θεολογία τῆς εἰκόνος, γνώσις πού ἀποτελεῖ τήν βάση τῆς ἱερᾶς αὐτῆς τέχνης καί βασικές ἀρχές σχεδίου. Οἱ μαθητές μελετοῦν καί ἀντιγράφουν πρωτότυπα ἔργα βυζαντινῆς τέχνης καί διδάσκονται μαθήματα παλαιογραφίας, χαρακτικῆς καί εἰσαγωγῆς καί γνωριμίας μέ τό χρῶμα.

Στά δεύτερο, τρίτο καί τέταρτο ἔτη διδάσκεται κατασκευή φορητῆς εἰκόνας μέ τήν παραδοσιακή τεχνική τῆς αὐγοτέμπερας.

Στό πέμπτο ἔτος διδάσκεται ἁγιογραφία μέ ἄλλα ὑλικά, ὅπως ψηφιδωτό, τοιχογραφία μέ μουσαμά καί ὑδρύαλος. Διδάσκονται ἐπίσης κοσμικό ἁγιογραφικό σκίτσο καί μικρογραφία.

Μετά τό πέρας τῶν μαθημάτων κάθε ἔτους οἱ σπουδαστές παρουσιάζουν κάποια ἔργα τους, πού ἀντιστοιχοῦν στά μαθήματα πού διδάσκονται.

Μετά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῶν μαθημάτων δίδεται σχετική Βεβαίωσις ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση