Σάββατο, 15 Απριλίου 2023 11:50

Αναστάσιμο μήνυμα 2023 του Ποιμενάρχου μας κ. Αντωνίου

 δελφοί μου γαπητοί,

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει», διότι «Πάσχα Κυρίου» σήμερα. Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ ὡραῖος κάλλει παρά τούς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων», ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ παθών καὶ σταυρωθείς γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ΑΝΕΣΤΗ!  ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν!

 

«Ἐκ τοῦ τάφου δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος»! Ἀπό τόν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο ἀνέτειλε ἡ ὄντως ζωή. Τά “πάντα” πλέον “πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”. Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Θείας Ἐγέρσεως ἐφώτισε ὁλόκληρη τήν κτίση. Ξεχύθηκε ἀπό τό ζωοποιό μνῆμα καί ἄστραψε ἐπάνω σέ ὅλη τὴν γῆ. Καταλάμπρυνε τούς οὐρανούς καὶ περιέλαμψε τὰ ὑποχθόνια, τὸ σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Τὸ σήμερα δὲν εἶναι πιά ὅπως τὸ χθές. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ τέμνει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως, τό παράδοξο εἶναι, ὅτι δὲν τὴν χωρίζει, ἀλλὰ τὴν ἑνώνει, δίνοντάς της νόημα καὶ προοπτική.

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν»! Σημαίνουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας καί διακηρύσσουν τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Διακηρύσσουν, ὅτι ὁ θάνατος νικήθηκε κατά κράτος ἀπό τόν Ἀναστάντα ἀρχηγό τῆς ζωῆς, διότι μέ τήν Ἔγερσι Του «θανάτῳ θάνατον ἐπάτησε». Τό σκοτάδι τοῦ θανάτου καί τό κάθε σκοτάδι τοῦ κόσμου διελύθη. Κι ἐμεῖς πανηγυρίζουμε αὐτήν τήν νίκη τῆς πίστεως, κρατώντας ἀναμμένες τίς λαμπάδες μας, σάν σύμβολο τοῦ φωτός πού ἐξῆλθε ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

          «Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, πού ἤλθαν λίαν πρωΐ τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἄκουσαν ἐμβρόντητες τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου· «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε˙ ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν». Ὅταν ἄκουσαν τά λόγια αὐτά, αἰσθάνθησαν ἔκπληξη καί ἀπορία, διότι δέν μποροῦσαν νά συνειδητοποιήσουν τί ἀκριβῶς σημαίνουν. Ἀλλά σέ λίγο συνάντησαν τόν Ἀναστημένο Κύριο, ὁ Ὁποῖος μόλις τίς εἶδε, τούς εἶπε “Χαίρετε”. Καί τότε ἡ ἀπορία τους μετετράπη σέ χαρά, χαρά ἀνεκλάλητη. Χαρά πού ἔδιωξε μακριά ἀπό τήν καρδιά τους τά θλιβερά σύννεφά πού τούς εἶχε προκαλέσει ὁ θάνατός Του.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Τήν συνάντηση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέ τίς Μυροφόρες γυναῖκες ἀκολούθησε ἡ συνάντηση Του μέ τούς Μαθητές. Ἐκεῖνοι ἦσαν συγκλονισμένοι καί ἀπογοητευμένοι. Ἐκρύβοντο ἀπό τόν φόβο μήπως συλληφθοῦν καί τιμωρηθοῦν ἀπό τούς Ἐβραίους, ἐπειδή ἦσαν μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Διδάσκαλος τους, ὅμως, δέν τούς ἀφήνει. Ἔρχεται νά τούς συναντήσει. Εἰσέρχεται στόν χῶρό τους «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων». Καί τούς χαιρετᾶ μέ δύο μόνον λέξεις· “Εἰρήνη ὑμῖν”· Εἰρήνη σέ σᾶς! Δύο λέξεις, καί ἡ παρουσία Του, χαρίζουν βάλσαμο στόν ψυχικό τους πόνο καί ἀπέραντη εἰρήνη στήν ὕπαρξή τους.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Καί μέ τήν τριήμερο Ἔγερσή Του εὐαγγελίζεται καί χαρίζει σέ ὅλους ὅσους Τόν ἀγαποῦν ὅ,τι ποθεῖ ἄσβεστα κάθε ἀνθρώπου ψυχή, ἀνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη˙ τούς καρπούς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Αὐτούς πού ἐχάρισε στίς Μυροφόρες καί στούς Ἀποστόλους. Δωρήματα ὑπερπολύτιμα, ἰδιαιτέρως γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος βιώνει μέ λύπη τήν ταραχή τῆς βίας, τῆς τρομοκρατίας, τῶν συρράξεων, τῶν ποικίλων ἀνταγωνισμῶν, τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς πολυπρόσωπης ἀνασφάλειας σέ συλλογικό καί προσωπικό ἐπίπεδο.

Παρ᾿ ὅλ᾿ αὐτά, ἡ Ἐκκλησία «ταύτην τήν κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν» μᾶς καλεῖ ὅλους «πρός μετουσίαν χαρᾶς καί εἰρήνης». Ὑπενθυμίζοντάς μας, ὅμως, ὅτι ἡ δίψα τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης σβήνει μόνον μέ τό νερό τῆς συγχωρήσεως. Γι᾿ αὐτό μᾶς προσκαλεῖ νά «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», διότι ὅποιος δέν συγχωρεῖ, δέν εἰρηνεύει ποτέ, οὔτε μέ τόν ἑαυτό του, οὔτε μέ τούς ἄλλους. Καί ἀφοῦ δέν εἰρηνεύει δέν μπορεῖ νά ἔχη καί χαρά. Διότι ἀληθινή χαρά χωρίς ἐσωτερική καί ἐξωτερική εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ὑπάρξη.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἄς δοξολογήσουμε τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάζουμε καί ἐφέτος, γιά μιά ἀκόμη φορά στήν ζωή μας, τήν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεώς Του˙ τό Ἅγιο Πάσχα. Ἄς Τοῦ ἐκφράσουμε τήν ἐυγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς μας γιά ὅλα ὅσα ἔπραξε ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἀναξίων καί ἁμαρτωλῶν. Καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά καταυγάζη τήν ὕπαρξη μας μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς ἁγίας Του Ἀναστάσεως καί νά χαρίζη στήν ζωή μας τήν χαρά καί τήν εἰρήνη Του.

Διάπυρος πρός τόν ναστάντα Κύριο εχέτης σας

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Υπογραφή:

  Ὁ Μητροπολίτης

  καί Πνευματικός σας Πατέρας

   

  † Ὁ Γλυφάδας,

  Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

   

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 01 Ιουλίου 2023 16:18

Τελευταία άρθρα από τον/την π Αντώνιος Χρήστου

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση