(ἀπό τοῦ 1920)

Βασ. Παύλου 1.

Τ.Κ. 166 01, Γλυφάδα.

Τηλ. καί Fax: 213-2163.324-5.

Πανηγυρίζει: 27 Ἰουλίου.

Ἐφημερεύων: ὁ Πρωτοπρ. Κωνστ. Μαλτέζος.

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα: Τό Ἀσκληπιεῖο Νοσοκομεῖο λειτουργεῖ ἀπό τό ἔτος 1920 ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Εἰς τό Νοσοκομεῖον ἀπ᾿ ἀρχῆς ἔρχονταν καί ἐτελοῦσαν Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τούς θαλάμους τοῦ ἱδρύματος, ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τό ἔτος 1958 ἐκτίσθη ὑπό δωρητοῦ, τοῦ ἀειμνήστου Γαρυφαλίδη Θεοδώρου, καθηγητοῦ ὀρθοπεδικῆς, ἕνα παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. Ὁ μικρός αὐτός Ναός δέν ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες τοῦ ἱδρύματος, καθώς εἶχε πολλά προβλήματα ὡς κτίσμα. Ἔτσι κατεδαφίσθη καί εἰς τήν θέσιν του, τό 1996, ἀνοικοδομήθη νέος ὑπό τήν ἰδίαν ὀνομασίαν, ὑπό τοῦ κτήτορος κ. Νικολάου Ἀλεξιᾶ. Τήν 11ην Μαΐου 2003 ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου.

Εἰς τό Νοσοκομεῖο νοσηλεύονται περίπου 18.000 ἀσθενεῖς ἐτησίως, εἰς δέ τά Ἐξωτερικά Ἰατρεῖα 180.000 περίπου πονεμένοι ἀδελφοί μας.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα: Α2. Μετρό (Μ2) μέχρι Στ. Ἑλληνικό καί ἐν συνεχείᾳ μετεπιβίβασις στό 122 (μέχρι στάσιν Νοσοκομεῖου).
Ἀπό Πειραιά: Α1, Χ96.
Ἀπό Γλυφάδα: 115, 116, 117.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση