(ἀπό τοῦ 1952)

Πανηγυρίζει: 29 Αὐγούστου.

Ἁγ. Ἰωάννου καί Βασ. Παύλου.
Τ.Κ. 166 73, Βούλα.
Τηλ.: 210-8958.756, Fax: 210-8955.809.

Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Σωτήριος Θωμόπουλος, Πρωτοπρ. Δημήτριος Σακογιάννης.

Ψάλτες: Παναγ. Λαμπρόπουλος, Δημ. Λάμπας.

Νεωκόρος: Κωνσταντῖνος Καμπέρης.

Βοηθός Νεωκόρου: Χρυσούλα Βατίστα.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Σωτ. Θωμόπουλος. Μέλη: Γεώργ. Κερκουλᾶς, Ἰωάν. Λαμπαδάκης, Ἀλέξ. Παναγόπουλος, Περικλῆς Γεωργιάδης.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Σωτ. Θωμόπουλος (πρόεδρος), Σταμ. Μανδέκη, Ἀλεξ. Κερκουλᾶ, Παν. Γιαννακοπούλου, Γεώργ. Κερκουλᾶς.

Κατηχητές, -τριες: Γεώργιος Κατσιγιάννης, Νικόλαος Μάκαρης, Γεώργιος Μᾶρκος, Φωτεινή Μανημάνη, Χρυσῆ-Αἰκατερίνη Γεωργοκώστα.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Κήρυγμα κάθε Κυριακή καί ἑορτή. Ἑσπερινή ὁμιλία μέ Παράκληση. Ἐνοριακές Ἐκδρομές. Προσφορά πρωϊνοῦ μέ συζήτηση (κάθε Κυριακή). Ἐξομολόγηση. Συναντήσεις φοιτητῶν. Μέριμνα γιά τούς ἀσθενεῖς καί ἀναξιοπαθοῦντες.

Παρεκκλήσια: Ἁγ. Παρασκευῆς, Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἤ Παναγίας Γλυκοφιλούσης (ἰδιωτικά).

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα : Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βούλας εὑρίσκεται στήν περιοχή τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου τῆς πόλεως (οἱ παλιοί κάτοικοι τήν ὀνομάζουν Ἄνω Βούλα), στό πάρκο ἀνάμεσα στίς δύο λεωφόρους, τῆς παραλιακῆς, πού εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Ποσειδῶνος, ἀπό τόν Πειραιᾶ, καί τῆς Βουλιαγμένης, ἀπό τήν Ἀθήνα. Εἶναι ὁ μοναδικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου κατά μῆκος ὅλης τῆς νοτίου παραλίας τῆς Ἀττικῆς.

Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, οἱ ὀλίγοι μόνιμοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στήν παλαιότερη Ἐνορία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βούλας, μέ πρωτοβουλία τοῦ Συλλόγου Ἀποκαταστάσεως Ἀκτημόνων Κρωπίας (Σ.Α.Α.Κ.), θεμελιώνουν σ᾽ αὐτόν τόν χῶρο καί ἀνεγείρουν τό Ναΐδριο ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ «Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἀποκεφαλιστοῦ», τό ὁποῖο πρωτολειτουργεῖται κατά τήν Ἑορτήν του, τήν 29ην Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1956.

Ἀργότερα καί ἐνῷ αὐξάνει ὁ πληθυσμός τῆς περιοχῆς, γίνεται Ἐνορία, μέ πρῶτον μόνιμον Ἐφημέριον τόν μακαριστόν π. Παναγιώτην Σπυρόπουλον, ὁ ὁποῖος τήν δεκαετία τοῦ 1970 ἐπεκτείνει τόν Ναό δύο φορές, μέχρι τῆς σημερινῆς Του μορφῆς. Ὁ Ναός ἐξοπλίζεται μέ τά ἀναγκαῖα, ἀπό τίς προσφορές τῶν πιστῶν, καί ἐξωραΐζεται μέ Ἁγιογραφίες κυρίως τοῦ μακαριστοῦ Ζωγράφου - Ἁγιογράφου Δημητρίου Ῥίτσου, ἐνορίτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καθώς καί τοῦ συνεργάτου του Ἀντωνίου Λαμπαδάκη, ὁ ὁποῖος συνεχίζει τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Τό Τέμπλον, προσφορά τῶν μακαριστῶν ἐνοριτῶν, τοῦ ζεύγους Γουρνᾶ, τοποθετεῖται στά τέλη τοῦ 1992 καί ὁ Ναός κλιματίζεται ἀπό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Οἱ προσφορές τῶν συνεχῶς αὐξανομένων πιστῶν εἶναι σημαντικές, λαμβανομένης ὑπ᾽ ὄψιν τῆς ἐπιθυμίας τους γιά τήρηση τῆς ἀνωνυμίας τους.

Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βούλας, ὀργανωμένη στίς ἡμέρες μας μέ δύο καί κατά καιρούς τρεῖς Ἱερεῖς, μέ ἀρίστους συνεργάτες, καλλιφωνότατους ἱεροψάλτες, ἐργατικούς καί τίμιους ἐπιτρόπους, νεωκόρους, φιλότιμους κατηχητές, πρόθυμους ἱερόπαιδες κ.τ.τ., προχωρεῖ πνευματικά, μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου. Ἐξάλλου, ὁ Τίμιος Πρόδρομος προσφέρει ἐντός τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους τόσες εὐκαιρίες Ἑορτῶν Του: Σύλληψις (23 Σεπτεμβρίου), Γέννησις (24 Ἰουνίου), Σύναξις (7 Ἰανουαρίου), Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς Του (29 Αὐγούστου), Α΄ & Β΄ Εὕρεσις αὐτῆς (24 Φεβρουαρίου), ἀλλά καί Γ΄ (25 Μαΐου), κατά τίς ὁποῖες ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά τόν τιμοῦμε μέ Θεῖες Λειτουργίες καί Ἀγρυπνίες.

Οἱ δύο ἱερεῖς πού διακονοῦν σήμερα στόν Ἱερό Ναό παρέχουν δυνατότητες πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, μέ συχνές Ὁμιλίες, προσφορές πρωϊνοῦ καί συζητήσεις θεολογικοῦ περιεχομένου μέ τούς μεγαλύτερους καί τούς νεωτέρους σέ ἡλικία ἐνορίτες, ἀλλά καί μέ προσκυνηματικές ἀποδράσεις, ἀνά τήν Χώρα μας. Ἡ κατάθεση προσφορᾶς τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ναοῦ ἀνακουφίζει τούς ἔχοντες ἀνάγκη συνανθρώπους μας καί βοηθᾶ τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῆς Ἐνορίας, πού ἔχει ὡς πρῶτο σκοπό τόν ἁγιασμό τῶν μελῶν της, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ μας, πάντοτε μέ τίς θερμές πρεσβεῖες τοῦ προστάτου Ἁγίου μας.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (ὁδός Ἀκαδημίας): Α2. Μετρό (Μ2) μέχρι Στ. Ἑλληνικό
καί ἐν συνεχείᾳ μετεπιβίβασις στό 171.
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1, Χ96.

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση