Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος, Πρωτ. Γεώργιος   Καλαμάρης. Δημήτριος Μαλλιᾶτσος.

 

Παρεκκλήσια: Ἁγ. Νικολάου «Μικροῦ» (ἐνοριακό), Ἁγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης (κάτω ἀπό τόν Ἱερό Ναό), «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας), Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἁγ. Παρασκευῆς (ἰδιωτικά).

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα :Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Γλυφάδας συνεστήθη τό ἔτος 1937. Λατρευτικόν κέντρον τῆς Ἐνορίας ἀπετέλει τότε ὁ μικρός Ναός, τιμώμενος ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἀνεγερθείς ἐπί τῶν ἐρειπίων παλαιοτέρου Ναοῦ κτισθέντος κατά τό 1877 ὑπό τοῦ Θεοδώρου Κομνηνοῦ, υἱοῦ τοῦ Χ. Κομνηνοῦ τοῦ Κάλφα, τοῦ ἀνοικοδομήσαντος ἐν ἔτει 1810, ἐπί πατριάρχου Ἱεροσολύμων Πολυκάρπου ( 1808 - 1827 ), τόν ἐν Ἱεροσολύμοις Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τόν ὁλοσχερῶς καταστραφέντα ὑπό πυρκαϊᾶς τό ἔτος 1808. Σήμερον ὁ ἐν λόγῳ Ναός εἶναι γνωστός εἰς τούς πιστούς ὡς ὁ " Μικρός " Ἅγιος Νικόλαος.           

    Ὁ νέος Ἱερός Ναός ὁ εὑρισκόμενος εἰς τό οἰκοδομικόν τετράγωνον, τό περικλειόμενον διά τῶν ὁδῶν Ἀρτέμιδος, Ζαμάνου, Φοίβης καί Ἑρμοῦ, ἐθεμελιώθῃ τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1956 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κίτρους κυροῦ Βαρνάβα, διά τόν λόγον ὅτι εἰς τήν θέσιν τοῦ " Μικροῦ " θά ἐπεκτείνετο ἡ ὁδός Βουλιαγμένης. Ὁ πάνσεπτος οὗτος Ἱερός Ναός - ἔργον τῆς Ἀρχιτέκτονος κας Παρασκευῆς Τσατήρη καί τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ Ἰωάννου Θεοδώρου - διά ἀκαταπονήτων ἐνεργειῶν τοῦ π. Ἀδαμαντίου Προεστοῦ καί τῶν περί αὐτόν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, ὡς ἐπίσης καί διά τῆς σημαντικῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοδώρου Τρουπάκη, ἀλλά καί ἄλλων εὐσεβῶν Ἐνοριτῶν ἐπερατώθῃ εἰς σύντομον χρονικόν διάστημα καί τά Ἐγκαίνιά του ἐτελέσθησαν τήν 18ην Νοεμβρίου 1962, ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ καί νῦν Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (ὁδός Ἀκαδημίας): Α3. Μετρό (Μ2) μέχρι Στ. Ἑλληνικό καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά Α3, 122, 171.
Ἀπό Δάφνη: 171 (Βάρκιζα), στάσις Ἀρτέμιδος.
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1, X96 (μέχρι πλατεῖαν Γλυφάδας καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά τοπικά).
Ἀπό Γλυφάδα: 128 (στάσις Ἅγιος Νικόλαος), 120 (στάσις Ἀρτέμιδος).

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση