Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου


 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ  2017

 

||
 
  ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ. κ. ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, μέ ἀπόλυτο σεβασμό καί ἀγάπη στό δημιούργημά Του, διαλέγει ἄλλον τρόπο νά ἔρθῃ ἐδῶ στή γῆ. Μᾶς τόν περιγράφουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος λέγει: «Ὁ Καθήμενος ἐπί τῶν Χερουβίμ Θεός βρίσκεται σήμερα, ὡς βρέφος πάνω στή γῆ, καί αὐτός πού εἶναι ἀθέατος ἀπό τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δέν μποροῦν νά δοῦν, ὄχι μόνο τήν φύση Του, ἀλλ᾿ οὔτε τήν λαμπρότητα τῆς δόξης Του καί γι᾿ αὐτό σκεπάζουν τά μάτια τους μέ τίς φτεροῦγες τους, Αὐτός βλέπεται μέ αἰσθητά, μέ τά σαρκικά μάτια, ἐφ᾿ ὅσον ἔγινε σάρκα. Αὐτός, πού ὁρίζει τά πάντα καί δέν ὁρίζεται ἀπό κανένα, περιλαμβάνεται σέ μιά πρόχειρη φάτνη»... [τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑ.Β.Β. & Β., κ.κ. Παύλου].
 
 
  ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017
Ὑπάρχει ἕνα πρόσωπο μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους πού, ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων ἀνθρώπων πάνω στή γῆ μέχρι τό τέλος τῶν αἰώνων, ὅμοιό του δέν ὑπῆρξε, οὔτε πρόκειται νά ὑπάρξει. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νύσσης, λέει ὅτι ἀδημονοῦσαν οἱ αἰῶνες γιά νά ἔλθει στόν κόσμο αὐτό τό πρόσωπο, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν Παναγία μας, τήν γυναίκα αὐτή πού ἔφερε στόν κόσμο, ὡς ἄνθρωπο, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ... [τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑ.Β.Β. & Β.)
 
 
 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας