Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου


 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ  2016

 

||
 
  ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός, μᾶς εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό Α καί τό Ω, ὁ Ὤν, ὁ Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ». Ὁ Χριστός μας εἶναι τό πραγματικό Νόημα τῆς ἱστορίας, τῆς παγκόσμιας, τῆς ἐθνικῆς, ἀλλά πολύ περισσότερο τῆς προσωπικῆς. Ὅποιος συνειδητοποιήσει αὐτήν τήν ἀλήθεια, τότε ἡ ζωή του θά ἀποκτήσει τό πραγματικό νόημα.
 
 
  ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016
Χριστούγεννα, ἀδελφοί μου, καί ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν Ὑμῖν, ὅτι τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι᾿ Αὐτοῦ».
 
 
  ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Ἡ νέα χρονιά πού ἀρχίζει ἀναζωογονεῖ σέ ὅλους τίς ἐλπίδες, γιά καλύτερες προοπτικές σέ προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Τό νέον ἔτος, τά νέα ἀνοίγματα, οἱ νέοι ὁρίζοντες χαρακτηρίζουν τό σύνηθες εὐχολόγιο αὐτῆς τῆς περιόδου. Ἀλλά ὅπως φαίνεται, οὔτε τό ὁποιοδήποτε νέο, οὔτε κάποιες ἀφῃρημένες καί κενές περιεχομένου εὐχές μποροῦν νά ἀλλάξουν τόν κόσμο. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσεγγίζει τό νέο, μόνο μέσα ἀπό τήν προοπτική τοῦ αἰώνιου...
 
 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας