Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου


 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΜΗΝΥΜΑΤΑ - 1η Σελίδα

 |  | 
 
ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΠΑΥΛΟΥ
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Παράδοξο μυστήριο, καί ξένο πρός τήν ἀνθρώπινη λογική, ὀνομάζει ὁ Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τό μεγάλο γεγονός πού ἑορτάζουμε σήμερα. Ὁ παντοδύναμος Θεός, ἔχοντας θρόνο ἀγγελικό τήν πάναγνη Μαρία, ἀκουμπᾶ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, μέσα στό σπήλαιο πού μοιάζει οὐρανός...

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ. κ. ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, μέ ἀπόλυτο σεβασμό καί ἀγάπη στό δημιούργημά Του, διαλέγει ἄλλον τρόπο νά ἔρθῃ ἐδῶ στή γῆ. Μᾶς τόν περιγράφουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος λέγει: «Ὁ Καθήμενος ἐπί τῶν Χερουβίμ Θεός βρίσκεται σήμερα, ὡς βρέφος πάνω στή γῆ, καί αὐτός πού εἶναι ἀθέατος ἀπό τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δέν μποροῦν νά δοῦν, ὄχι μόνο τήν φύση Του, ἀλλ᾿ οὔτε τήν λαμπρότητα τῆς δόξης Του καί γι᾿ αὐτό σκεπάζουν τά μάτια τους μέ τίς φτεροῦγες τους, Αὐτός βλέπεται μέ αἰσθητά, μέ τά σαρκικά μάτια, ἐφ᾿ ὅσον ἔγινε σάρκα. Αὐτός, πού ὁρίζει τά πάντα καί δέν ὁρίζεται ἀπό κανένα, περιλαμβάνεται σέ μιά πρόχειρη φάτνη»... [τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑ.Β.Β. & Β., κ.κ. Παύλου].

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017
Ὑπάρχει ἕνα πρόσωπο μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους πού, ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων ἀνθρώπων πάνω στή γῆ μέχρι τό τέλος τῶν αἰώνων, ὅμοιό του δέν ὑπῆρξε, οὔτε πρόκειται νά ὑπάρξει. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νύσσης, λέει ὅτι ἀδημονοῦσαν οἱ αἰῶνες γιά νά ἔλθει στόν κόσμο αὐτό τό πρόσωπο, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν Παναγία μας, τήν γυναίκα αὐτή πού ἔφερε στόν κόσμο, ὡς ἄνθρωπο, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ... [τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑ.Β.Β. & Β.)

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός, μᾶς εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό Α καί τό Ω, ὁ Ὤν, ὁ Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ». Ὁ Χριστός μας εἶναι τό πραγματικό Νόημα τῆς ἱστορίας, τῆς παγκόσμιας, τῆς ἐθνικῆς, ἀλλά πολύ περισσότερο τῆς προσωπικῆς. Ὅποιος συνειδητοποιήσει αὐτήν τήν ἀλήθεια, τότε ἡ ζωή του θά ἀποκτήσει τό πραγματικό νόημα.

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016
Χριστούγεννα, ἀδελφοί μου, καί ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν Ὑμῖν, ὅτι τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι᾿ Αὐτοῦ».

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Ἡ νέα χρονιά πού ἀρχίζει ἀναζωογονεῖ σέ ὅλους τίς ἐλπίδες, γιά καλύτερες προοπτικές σέ προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Τό νέον ἔτος, τά νέα ἀνοίγματα, οἱ νέοι ὁρίζοντες χαρακτηρίζουν τό σύνηθες εὐχολόγιο αὐτῆς τῆς περιόδου. Ἀλλά ὅπως φαίνεται, οὔτε τό ὁποιοδήποτε νέο, οὔτε κάποιες ἀφῃρημένες καί κενές περιεχομένου εὐχές μποροῦν νά ἀλλάξουν τόν κόσμο. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσεγγίζει τό νέο, μόνο μέσα ἀπό τήν προοπτική τοῦ αἰώνιου...

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015
«Ποῦ ἐστίν ὁ τεχθείς Βασιλεύς;». Χριστούγεννα καί πάλι, τόσα χρόνια μετά ἀπό τότε, καί οἱ ἀγωνιώδεις κραυγές τῶν λαῶν τῆς γῆς, ψάχνουν καί ἐρωτοῦν: «Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός;». Σοφοί καί ἐρευνητές, κοινωνιολόγοι καί ἀναλυτές, προλετάριοι καί καπιταλιστές, φτιάχνουν ἑορταστικό διάκοσμο, γιά νά προτείνουν τόν δικό τους βασιλέα, ὡς λύση τῆς τραγωδίας τοῦ κόσμου...

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ, ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2015
«Ἐν τῇ γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Αὐτήν τήν διπλῆ ἀλήθεια γιά τό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Ὑπερευλογημένης, Ἀχράντου καί Ἐνδόξου Μαρίας, διατρανώνει ὁ ἱερός ὑμνωδός στό Ἀπολυτίκιο κατά τήν σημερινή Θεομητορική Ἑορτή, ὑπενθυμίζοντας σέ κάθε χριστιανό δύο ἀπό τά θαυμαστά σημεῖα πού συντελέστηκαν κατά τή ζωή τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Θεοῦ...

 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας