Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 10η Ἰουλίου 2013

Ἀριθμ. Πρωτ. 748

 

Πρός

τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Ν

Εἰς Ἀθήνας

 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

 

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, οἱ ἀνά τήν Οἰκουμένην χριστιανοί ἀναμιμνησκόμεθα, μετ᾿ εὐγνωμοσύνης, καί τῆς διατάξεως ἐκείνης, τοῦ Θεοστέπτου Βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κωνσταντίνου, καθ᾿ ἥν ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς καθιερώθη ὡς ἡμέρα ἀργίας διά τούς ἐργαζομένους.

Αἰῶνας καί αἰῶνας διελθόντες ὑπό τό εὐλογημένον τοῦτο καθεστώς, δυσάρεστον ἔκπληξιν προξενεῖ καί εἰς ἡμᾶς ἡ ταχεῖα προώθησις, ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Νομοθετήματος δι᾿ οὗ καταργεῖται ἡ ἰσχύουσα κατά τήν Κυριακήν ἀργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων.

Ὅθεν, διά τοῦ παρόντος, αἰτούμεθα τήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα ἡμερησίας διατάξεως τήν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς, ὑπέρ τοῦ συμφέροντος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καί τῶν πατρώων Παραδόσεων τῆς φιλτάτης Πατρίδος ἡμῶν.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν διά τήν συζήτησιν, εἰς τήν αὐτήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, καί τῶν φλεγόντων θεμάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν Μεταμοσχεύσεων ὀργάνων, ἅτινα χρονίζουν.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ἀσπαζόμενοι Ὑμετέραν Σεπτήν Δεξιάν, διατελοῦμεν.

 

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας