Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 615

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καί Τενέδου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Αἰγαίου Πελάγους, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Κύριλλε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

 

Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι ἡμῶν Πατέρες ὥρισαν ὅπως ἡ λογική λατρεία ἡμῶν ἐπενδύηται διά μέλους σεμνοῦ καί ἱεροπρεποῦς, τῆς θεοπρεποῦς δηλονότι ψαλμῳδίας, διά τοῦ ὁποίου ὁ προσευχόμενος πιστός ἀνάγεται εὐκολώτερον πρός τό Θεῖον. Ὁποία τιμή εἶναι διά τούς ἱεροψάλτας ἡ ἀπαραίτητος συνέργειά των εἰς τό λειτουργικόν καί ἁγιαστικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὁποία εὐθύνη, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων! «Τί δ᾿ ἐστί τό ζητούμενον καί ὅ παρ᾿ ἡμῶν (τῶν ἱεροψαλτῶν) ἀπαιτεῖται; Τό τούς θείους ἀναπέμποντας ὕμνους φόβῳ πολλῷ συνεσταλμένους καί εὐλαβείᾳ κεκοσμημένους, οὕτω προφέρειν τούτους» (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, εἰς Ἠσ. 6,1). Οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες καί ἡ ὅλη Λειτουργική Παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περιλαμβάνουν ηὐξημένας παρά τῶν ἱεροψαλτῶν ἀπαιτήσεις, εἰς τάς ὁποίας οὗτοι δέον ὅπως φιλοτίμως ἀνταποκρίνωνται, ἵνα, τοῦτο πράττονες, ὀλόθυμον τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν ἐπισπῶνται. «Πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς» (Ἐφεσ. 5:11), «μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι, καί τήν φύσιν πρός κραυγήν ἐκβιάζεσθαι» (Κανών ΟΕ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). «Μετά πολλῆς προσοχῆς καί κατανύξεως τάς τοιαύτας ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ» (Κανών ΟΕ΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

Ἐπ᾿ ἐσχάτων, ἐν τούτοις, παρατηρεῖται ἡ ὀλονέν διευρυνομένη εἰς ἔκτασιν προτίμησις τῶν διακόνων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναλογίων εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων κατά τήν διάρκειαν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, δίκην “Τυπικού τῆς Εκκλησίας” (ὡς ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, κινητῶν τηλεφώνων, ἠλεκτρονικῶν πινάκων – tablets – κ.λπ.), ἅτινα τείνουν εἰς ὑποκατάστασιν τῆς χρήσεως τῶν ἀπ᾿ αἰώνων ἡμῖν παραδεδομένων λειτουργικῶν βιβλίων, ἤτοι τοῦ Τυπικοῦ, τοῦ Ὡρολογίου, τῆς Ὀκτωήχου, τῶν Μηναίων, τοῦ Τριῳδίου, τοῦ Πεντηκοσταρίου, τοῦ Ἀποστόλου κ.ἑ., τά ὁποία διασώζουν τόν πλοῦτον τῆς μακραίωνος ὑμνολογικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὅθεν, προτρεπόμεθα ὑμᾶς ἀδελφικῶς ὅπως ἐνημερώσητε σχετικῶς τούς κληρικούς τῆς λαχούσης ὑμῖν θεοσώστου Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ὅτι, ἀποφάσει τῆς περί ἡμᾶς Ἀγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐν τοῖς ἐφεξῆς χρῆσις κατά τήν διάρκειαν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς Ἀναλογίοις ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, εἰς ὑποκατάστασιν τῶν Λειτουργικῶν Βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, κρίνεται ὡς ὅλως ἀπᾴδουσα εἰς τήν τάξιν, ἀποδοκιμαστέα καί σκανδαλισμόν φέρουσα τοῖς πιστοῖς. Δέον κατά ταῦτα ὅπως παντελῶς ἀποφεύγηται ἡ χρῆσις τοιούτων τεχνικῶν μέσων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καί τῇ Θείᾳ Λατρείᾳ, ὁδηγούντων ἐν τέλει εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν τῆς λειτουργικῆς ζωῆς.

Ἡ δέ τοῦ Θεοῦ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετά τῆς ὑμετέρας φίλης Ἱερότητος, πολυτίμου συεργοῦ ἡμῶν ἐν τῷ γεωργίῳ Κυρίου.

,βιη´ Ἰουνίου κ´

 

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός Βαρθολομαῖος.

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={99A8581A-7D2C-4830-B89F-BBDFC8543D8A})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας