Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 29ῃ Δεκεμβρίου 2015

Ἀριθμ. Πρωτ. 1530

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ νέα χρονιά πού ἀρχίζει ἀναζωογονεῖ σέ ὅλους τίς ἐλπίδες γιά καλύτερες προοπτικές, σέ προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Τό νέον ἔτος, τά νέα ἀνοίγματα, οἱ νέοι ὁρίζοντες χαρακτηρίζουν τό σύνηθες εὐχολόγιο αὐτῆς τῆς περιόδου. Ἀλλά ὅπως φαίνεται, οὔτε τό ὁποιοδήποτε νέο, οὔτε κάποιες ἀφῃρημένες καί κενές περιεχομένου εὐχές μποροῦν νά ἀλλάξουν τόν κόσμο.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσεγγίζει τό νέο μόνο μέσα ἀπό τήν προοπτική τοῦ αἰώνιου. «Κατ᾿ ἐπιταγήν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ», εἴμαστε «οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας».

Τό μοναδικό νέο πού ἔχουμε νά κάνουμε, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι: νά ἀρνηθοῦμε «τήν ἀσέβειαν καί τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας» καί σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι», νά μήν «συσχηματιζόμαστε» «τῷ αἰῶνι τούτῳ», καί νά ζοῦμε καθημερινά «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν» μας.

Ὅλα τά ὑπόλοιπα πού συγκροτοῦν τούς νέους ὁραματισμούς μας, ἄν εἶναι ἀπογυμνωμένα άπό τήν δυναμική προοπτική τῆς αἰωνιότητας, στό τέλος τοῦ χρόνου θά καταγράφονται στόν κύκλο τῶν χαμένων ὀνείρων μας.

Προσεγγίζοντας τόν νέο χρόνο μέσα ἀπό τή ματιά τῆς αἰωνιότητας, οἱ εὐχές μας δέν θά συγκροτοῦνται ἀπό ἀφῃρημένα ἰδεολογήματα, ἀλλά θά ἔχουν οὐσιαστικό περιεχόμενο, ἄν μετασχηματισθοῦν σέ προσευχές. «Σωφρονήσατε καί νήψατε εἰς προσευχάς», προτείνει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, «Προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ», γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ δέ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τονίζοντας ὅτι «ἡ φύσις τῆς προσευχῆς ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό», μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό ψεύτικα καί ὑποκριτικά ἑορταστικά εὐχολόγια, καί κάνει τήν κάθε εὐχή μας προσευχή καί τήν κάθε προσευχή μας καθαρτήριο φάρμακο τοῦ νοῦ μας.

Γιά αὐτήν τήν κάθαρση τοῦ νοῦ μας παρακαλεῖ τόν Θεό ὁ συγγραφέας τοῦ Ἀπολυτικίου τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, λέγοντας: «ὅπως παύσῃς τά σκιώδη καί περιέλῃς τό κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προσεύχεται γιά τό πέρασμα τοῦ χρόνου, λέγοντας: «Σπλαγχνίσου με καί δῶσε μου, μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων, τώρα καί ἀργότερα, ἀφοῦ ἑνωθῶ, μέ ὅλη τήν θεότητα, χαρούμενος νά σέ δοξολογῶ, μέ ἀδιάκοπους ὕμνους». Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει: «Δέν ἀρκεῖ μιά εὐχή, γιά νά ξεπεράσουμε τά παρόντα προβλήματα, ἄν δέν τήν στείλουμε στόν Θεό καί ὅπως Ἐκεῖνος θέλει».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ νέα χρονιά χαράσσει ἤδη τά πρῶτα της βήματα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Οἱ πόλεμοι, οἱ ἀδικίες, τά σκάνδαλα, οἱ κοινωνικές ἀνισότητες, οἱ λίστες Λαγκάρντ καί Βεστφαλίας, θά συνεχίσουν, δυστυχῶς, νά γράφουν τίς δικές τους μαῦρες σελίδες στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.

Τό σημειώνει μέ λιτές, ἀλλά δυνατές προτάσεις τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως: «Ὁ καιρός γάρ ἐγγύς ἐστίν. Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καί ὁ ῥυπαρός ῥυπαρευθήτω ἔτι, καί ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καί ὁ Ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. Ἰδού ἔρχομαι ταχύ, καί ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ, ὡς τό ἔργον ἔσται αὐτοῦ». Ἐμεῖς ὅμως, πού εἴμαστε, ὅπως λέει καί ἡ Ὑμνολογία τῆς ἡμέρας, «Υἱοί» «φωτός», ἀλλά «πρίν ἐσκοτισμένοι», «ἐν ἁγιότητι» νά «πανηγυρίσωμεν», καί ὄχι «διά τῆς φιλοσοφίας καί τῆς κενῆς ἀπάτης, κατά τήν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατά τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί οὐ κατά Χριστόν». Ἐάν ἔτσι πολιτευθοῦμε, τότε τό κάτι νέο θά μπορεῖ νά δώσει πραγματική ἐλπίδα στήν ἱστορία αὐτῆς τῆς χρονιᾶς, καί οἱ εὐχές μας, ἀντί πυροτεχνήματα τῶν ἐλάχιστων δευτερολέπτων, θά μποροῦν νά γίνουν φῶτα αἰωνίου διαρκείας.

Εὔχομαι, ἐκ βαθέων, στόν δρόμο αὐτῶν τῶν θείων διδαγμάτων νά ὁδεύουν τά διαβήματα μας, ὥστε τό ἔτος αὐτό νά γίνει πραγματικά σωτήριον, γιά ὅλους καί τίς οἰκογένειές μας.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Σας.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας