Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. ΒΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ
κ. ΠΑΥΛΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. ΒΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2012

 

************

 

Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρύτανη,

Ἐντιμοτάτη, τῶν Καθηγητῶν, ὁμήγυρις,

Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι καί ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γενόμενος κάτοχος τῆς προσκλήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διά τήν πραγματοποιουμένην σήμερον ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τῆς ἐριτίμου Καθηγητρίας κυρίας Βούλας Λαμπροπούλου, καί ὑπήκοος γενόμενος σχετικῆς προτάσεως, συνέταξα δύο σκέψεις, τάς ὁποίας ἐν συντομία θά παρουσιάσω εἰς τήν ἀποψινήν ἑόρτιον σύναξιν. Τοῦτο ἐπιχειρῶ, παριστάμενος ἐνταῦθα, οὐχί μόνον ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου (τοῦ ὁποίου καί μεταφέρω τάς πρός τήν τιμωμένην πατρικάς εὐλογίας), ἀλλά καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ τιμωμένη διαμένει εἰς Βούλαν, ἀνήκει δηλαδή εἰς τό λογικόν Ποίμνιον τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν κυρία Λαμπροπούλου ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐγνώρισε εἰς τόν ὁμιλοῦντα εἰς μίαν δύσκολον δι᾿ αὐτήν περίοδον. Τήν περίοδον τῆς πρό δύο ἐτῶν ἀσθενείας αὐτῆς, ὅτε καί εἰς τό ἐξωτερικόν ἐταξίδευσεν, διά θεραπείαν. Ἡ ἐπικοινωνία μετ᾿ αὐτῆς ἀπεκάλυψεν, εἰς ἐμέ, ἄνθρωπον μέ φροντίδα καί θαλπωρήν διά τήν οἰκογένειάν της, ἀλλά καί ἀγάπην καί ἐνδιαφέρον διά τόν συνάνθρωπον. Παραλλήλως μέσα ἀπό τήν δοκιμασίαν τῆς ὑγείας, ἀνεδύετο χριστιανή μέ βαθεῖαν πίστιν εἰς τόν Θεόν καί ἀκλόνητον ἐμπιστοσύνην εἰς τό Θέλημά Του. Μικρά ἔνδειξις τοῦ Θεϊκοῦ ἔρωτος τῆς τιμωμένης, ἐντοπίζεται εἰς τό ἐκδοθέν πόνημα «Τά ἄνθη στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα», ὅπου εἰς τήν σελίδα αφιερώσεως ἀναγινώσκουμε ὅτι τό πόνημα εἶναι «Ἀφιερωμένο στό ἱερό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ» καί, ἐν συνεχείᾳ, ἀφιερωμένο στούς γονεῖς της.

Τό δεύτερον στοιχεῖον σχετίζεται μέ τήν ἐνασχόλησιν τῆς κυρίας Λαμπροπούλου μέ τά ἄνθη, τίς πανέμορφες αὐτές δημιουργίες τοῦ κοσμήσαντος, ὡς παράδεισον, τήν γῆν, Τρισαγίου Θεοῦ. Ἐνθυμοῦμαι καί καταθέτω αὐτήν τήν ὥραν ἕν στιγμιότυπον, τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν κατά τήν ἀνάβασιν τοῦ ὁμιλοῦντος εἰς Κριμαίαν τῆς Οὐκρανίας, ὡς προσκυνητής τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ. Ἡ ὡς ἄνω κ. Καθηγήτρια, μέλος τῆς ὁμάδος προσκυνητῶν, ἀφοῦ ἐξεπλήρωσε τό τάμα της πρός τόν Ἅγιον, εἰς πᾶσαν εὐκαιρίαν, ἀπεθανάτιζε διά τῆς φωτογραφικῆς μηχανῆς, ἄνθη καί φυτά, ποικίλων εἰδῶν καί χρωμάτων, προκειμένου νά ἐμπλουτίσῃ τάς γνώσεις καί τήν συλλογήν της.

Ἐκ τῆς μακρᾶς ποιμαντικῆς ἡμετέρας ἐμπειρίας, ἐπιτραπήτω μοι ὅπως μαρτυρήσω, ὅτι ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μέ τά φυτά καί τά ἄνθη πλουτίζει τόν ψυχικόν αὐτοῦ κόσμον καί ὁ ἴδιος ἀρωματίζει τήν καρδίαν του καί φυσικῶς καί πνευματικῶς. Τό αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τήν τιμωμένην. Αἰσθανόμεθα ὅτι συναναστρεφόμεθα ἀπόψε (ἀλλά καί διά πολύν χρόνον ἐκτός τῆς αἰθούσης ταύτης) μετά μιᾶς ψυχῆς πληρουμένης ἀρωμάτων καί χρωμάτων μυριάδων ἀνθέων, τά ὁποῖα εὐεργετικῶς ἐνήργησαν εἰς τήν σύνολον ζωήν αὐτῆς. Ὅ,τι κατώρθωσε, τό ἐπέτυχεν μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καί μέ τάς ταπεινάς δυνάμεις της, τά τάλαντά της, τά ὁποῖα ὁ Κύριος τῆς ζωῆς, Ἰησοῦς Χριστός, τήν ἔχει προικίσει πλουσίως. Διά τοῦτο εὐχαριστοῦμεν τόν τοῦ οὐρανοῦ καί γῆς Ποιητήν, διά τήν χαράν τῆς μετά τῆς κυρίας Λαμπροπούλου ἐπικοινωνίας.

Χαιρόμεθα διά τήν ἔκδοσιν τοῦ παρόντος τιμητικοῦ τόμου. Ἕνα μυρύπνοον ἄνθος, προσετέθη ἤδη εἰς τήν συγγραφικήν πανδαισίαν τῆς τιμωμένης. Συγχαίρομεν ἐγκαρδίως, τούς συντελεστάς τοῦ ἐγχειρήματος. Καί εὐχόμεθα εἰς τήν ἐρίτιμον Καθηγήτριαν, ὁ Πανάγαθος Θεός νά τήν στηρίζῃ μέ ὑγείαν κατ᾿ ἄμφω, ὣστε διά πολλά ἔτη ἀκόμη νά πλουτίζῃ τήν ἐπιστημονικήν βιβλιογραφίαν καί νά σκορπίζῃ ἀφειδῶς εἰς τούς οἰκείους, τούς συνεργάτας, τούς φοιτητάς καί φοιτητρίας, ὡς καί πάντας τούς προσεγγίζοντας αὐτήν, τήν πνευματικήν εὐωδίαν της καί τό χαμόγελό της.

Σᾶς εὐχαριστῶ !

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας