Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

 

Τοῦ Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου

 

Πρός

τό εὐσεβὲς καὶ φιλόχριστο πλήρωμα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοὶ μου ἀγαπητοί.

«Ἐὰν τε οὖν ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ. 14,8).

Ὅσο ὁ λαὸς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, τόσο τὸ ἦθος του ἀλλοιώνεται καὶ προσαρμόζεται στὰ ἤθη καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κόσμου, πού θέλει τὴν Ἐκκλησία στὰ μέτρα του, νὰ οἰκονομεῖ τὶς ἀδυναμίες του καὶ νὰ συσχηματίζεται στὰ νέα δεδομένα τῆς ζωῆς. Ἀνέκαθεν ὁ κόσμος θέλει νὰ ἐκκοσμικεύσει τὴν Ἐκκλησία. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ἐκκλησίας ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς της ἀναδεικνύεται ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀντιευαγγελικῆς νοοτροπίας. Ἐκ τοῦ ἀψευδοῦς στόματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καταγγέλλεται ἡ ὕπουλη στάση τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία. Μισεῖ ὁ κόσμος τὴν Ἐκκλησία καὶ ζητεῖ τὸν συσχηματισμὸ της μὲ αὐτόν. Κατὰ συνέπειαν ὁ φίλος τοῦ κόσμου γίνεται ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ. «Ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ. Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. 2,15).

Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Ἐκκλησίας. Μέ αὐτὴ τὴ νέα νοοτροπία, πού ὅπως λέγουν οἱ ὑπερασπιστὲς της, ἐπιδιώκεται ἡ διευκόλυνση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀνακούφισή του ἀπὸ τὰ «βαρέα τοῦ νόμου», ἰσοπεδώνονται κανόνες καὶ δόγματα. Δικαιολογοῦνται τὰ πάντα. Κάθε παρέκκλιση ἀπὸ τὰ παραδεδομένα θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη καὶ ἀναγκαία λόγω τῶν συνθηκῶν ζωῆς πού ἐπέβαλε ἡ ἀνάπτυξη τῆς Τεχνολογίας, οἱ ἀλλαγὲς στὸ περιβάλλον καὶ ἡ νέα ἐποχή.

Με αὐτὴ τὴ δικαιολογία καλλιεργεῖται ἡ εἰσβολὴ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Παραμερίζεται τὸ Εὐαγγέλιο. Καταργοῦνται καὶ ἐξοβελίζονται οἱ ἱεροὶ κανόνες. Νομιμοποιεῖται ἡ ἀνομία. Ἡ αὐτοκτονία θεωρεῖται ἡρωικὴ πράξη ἐξόδου. Τά σύμφωνα ἐλεύθερης συμβίωσης ἀντικαθιστοῦν τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου. Παίρνουν τὴν σφραγίδα τῆς νομιμοποιήσεως ἀφύσικες καὶ ἀνώμαλες σεξουαλικὲς σχέσεις. Ἐπιχειρεῖται γενικὴ ἀνατροπὴ τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐπὶ χιλιετίες ἐβάδισε ἐπιτυχῶς ἡ ἀνθρωπότητα. Μέ τὸ πρόσχημα τῆς ἀνεξιθρησκίας καὶ τῆς ποικιλίας τῶν πολιτισμῶν, λόγω τῆς ἐλεύσεως μεταναστῶν στὴν πατρίδα μας, ἔχει τεθεῖ σὲ πλήρη ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο ἐξωτερικῶν παραγόντων, πού ἐπιδιώκει μεθοδικὴ ἀποξένωση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐμφανίζονται τὰ νέα μέτρα, ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπλὰ μέχρι τὰ πιὸ σύνθετα. Ἀρχίζει ὁ βομβαρδισμὸς τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως καὶ ἡ διακωμώδηση κάθε ἀντιθέτου ἀπόψεως μέχρι νὰ καμφθεῖ κάθε ἀντίσταση καὶ μετά, κατὰ τὰ ξημερώματα, περνᾶ ἀπὸ τὴ Βουλή, ἐγκρίνεται καὶ γίνεται νόμος τοῦ κράτους

Ἔτσι κάπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ νόμο περὶ ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν. Ἡ πολιτεία δίδει τὴν δυνατότητα σὲ ἐκείνους πού ἡ πίστη τους τηρεῖ τὴν καύση τῶν νεκρῶν, νὰ ἠμποροῦν καὶ στὴν Ἑλλάδα νὰ ἀκολουθήσουν τὴν παράδοσὴ τους, καὶ καλῶς πράττει. Ὁ νόμος αὐτὸς ὅμως φέρνει σὲ μεγάλη δοκιμασία τὴν Ἐκκλησία, διὰ τὴν ἀπὸ Ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶςἀντιμετώπιση ἐκείνων τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι γιὰ δικοὺς τους λόγους ἐπιθυμοῦν μετὰ τὴν τέλεση τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας νὰ ἀποτεφρωθοῦν. Εἶναι ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας μικρὲς ἐξαιρέσεις τῶν ὀπαδῶν τῆς ἐκκοσμικεύσεως, πού ὅμως δημιουργοῦν μέγα πρόβλημα στὴν Ἐκκλησία.

 

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ Μητέρα καὶ τροφὸς τοῦ λαοῦ μας, ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα κάθε ἀνθρώπου μὲ μεγάλη ἀγάπη καὶ συγκατάβαση, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλαφρύνει τὸ φορτίο τῆς ψυχῆς του καὶ νὰ τὸν βοηθήσει νὰ πορευθεῖ τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἀσκεῖ οἰκονομία καὶ χρησιμοποιεῖ ἐπιείκεια γιὰ κάθε προσωπικὸ θέμα. Ποτὲ ὅμως δὲν προτίθεται νὰ παραβιάσει τὶς ἀρχὲς της καὶ τὴν παράδοσὴ της. Ἡ καύση τῶν νεκρῶν εἶναι εἰδωλολατρικὴ καὶ ἰνδουιστικὴ πράξη καὶ δὲν εἶχε καμμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ τιμοῦμε τοὺς νεκρούς. Τοὺς θεωροῦμε ἱερὰ πρόσωπα. Θάπτουμε στὴ γῆ τὸν νεκρό, διὰ νὰ βλαστήσει, ὅπως ὁ σπόρος, στὴν ἀθανασία. Ὁ Θεὸς αὐτὰ τὰ σώματα θὰ τὰ ζωοποιήσει κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία. «Ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεύμα ἐν ὑμῖν» (Ρωμ. 8,11).

«Οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ» (Α΄ Κορ. 15,42). Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν σωμάτων εἶναι κεντρικὸν δόγμα τῆς πίστεὼς μας. «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν» διακηρύττομεν στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Αὐτὸ τὸ σῶμα θὰ ἀναστηθεῖ γιὰ νὰ δοξασθεῖ. Ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων. Ὅποιος θέλει εἶναι ἐλεύθερος νὰ δηλώσει προτίμηση ἀποτεφρώσεως. Αὐτὸ σημαίνει ὅμως ὅτι ἀρνεῖται τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας του, ὁπότε δὲν χρειάζεται οὔτε τὶς εὐχὲς Της, οὔτε τὰ μυστήριὰ Της.

Τὰ περὶ τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν εἶναι μία νέα δοκιμασία τῆς πνευματικῆς ἀντοχῆς τοῦ λαοῦ μας, τὴν ὁποία θὰ ἀντιμετωπίσει θέτοντας ὡς ἀνάχωμα τὴν ζωντανὴ πίστη του καὶ τὴν ἄρρηκτη ἑνότητὰ του. «Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ» (Β΄ Πέτρ. 3,17). Σεῖς ἀγαπητοὶ μου προειδοποιηθήκατε. Γι᾿ αὐτὸ φυλαχθεῖτε νὰ μὴν παρασυρθεῖτε ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν ἀνόμων καὶ χάνοντας τὴν πίστην σας πέσετε.

Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς θέλει νὰ ἐξαφανίσει κάθε ἴχνος θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν θάνατο θεωρεῖ ὕπνο καὶ τὸν τάφο κατώφλι, πού ὁδηγεῖ στὴν αἰώνιο ζωή. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, ἡ ἐκφορά, ὁ τάφος, οἱ ὕμνοι, τὰ νεκρικὰ ἔθιμα καὶ γενικὰ ὅλα ὅσα συνδέονται μὲ τὴν θανὴν τοῦ πιστοῦ στερεώνουν τὴν πίστη στὴν ἀθανασία, ἀνακουφίζουν τὶς πονεμένες ψυχὲς καὶ ἀναψύχουν τὴν ψυχὴ τοῦ κεκοιμημένου. Ὁ ἀποτεφρωτήρας φέρνει κατάρρευση κάθε ἐλπίδας καὶ σκότος. Δὲν εἶναι λύση καὶ πρόοδος, εἶναι μακάβρια καὶ μηδενιστικὴ πράξη.

 

Ἀδελφοί καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ.

«Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. Μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν. Ἦτε γάρ ποτέ σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε». (Ἐφεσ. 5, 6-8).

Σεῖς, ἀντίθετοι μὲ ὅλες τὶς καινοφανεῖς θεωρίες, «μόνον ἀξίως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, καὶ στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ» (Φιλιππ. 1,27).

Τοῦ δὲ Κυρίου ἡμῶν ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={456397A2-3514-4768-B1C7-84B62DD52A67})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας