Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

Ἐν Γλυφάδᾳ τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2009

 

Χαιρετίζω τήν παροῦσα πνευματική ἐκδήλωση γιά τούς ἐκπαιδευτικούς μας τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειάς μας, καί ἐπιθυμῶ νά πῶ δυό λόγια, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, γιά τό σημερινό «κατά κόσμον» θέμα τῆς συνάξεως αὐτῆς, τό ὁποῖο πρόκειται νά ἀναπτυχθεῖ στή συνέχεια ἀπό ὁρισμένους πρός τοῦτο ὁμιλητές.

Τόνισα τό «κατά κόσμον», γιά νά σημειώσω πώς ἡ Ἐκκλησία, ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια, δέν ἔχει ἀπορίες καί ἐνδοιασμούς καί διλήμματα γιά τήν αἰτία καί τίς ἀφορμές καί τίς ἐπαναστάσεις τῶν μαθητῶν καί φοιτητῶν, δηλαδή τῶν νέων, ἀλλά καί γενικότερα καί τῶν μεγάλων.

Ἡ εὔπλαστη καί ἀνώριμη ἐνίοτε νεολαία ὀδηγεῖται ἀπό τήν ἀδιαφορία καί τήν πλανεμένη καθοδήγηση ἡμῶν τῶν μεγαλυτέρων. Δέν ὑπάρχουν μή ὑπεύθυνοι μεγάλοι, κληρικοί, λαϊκοί, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, κόμματα, ἰδεολογίες, μέσα ἐνημερώσεως.

Ἐάν ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στραφοῦμε πρός τόν ἑαυτό μας, θά καταλήξουμε ἆραγε στό συμπέρασμα πώς εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀπό τήν ἀγωγή πού δίνουμε στά παιδιά μας καί τούς νέους μας; Ἡ ἀπιστία μας, ἡ ὀλιγοπιστία μας πρός τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, πρός τούς θεσμούς καί γενικά τήν ἔννομη τάξη, εἶναι ἆραγε θετικά στοιχεῖα γιά τήν ἀγωγή τῶν νέων μας;

Τά δικά μας ἐσωτερικά πάθη, πού ἐκδηλώνονται σέ ἐξωτερικές πράξεις, γιά τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία διδάσκει πώς εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μεταπτωτικῆς καταστάσεως, κατά πόσον καταπολεμήθηκαν ἀπό ἑμᾶς, ὥστε νά προσφέρουμε ὡς παράδειγμα τόν ἑαυτό μας, ἀγωνιστοῦ τοῦ καλοῦ καί ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος δέν παρασύρεται ἀπό τά πάθη του;

Μέ τό ἀρνητικό παράδειγμά μας μάθαμε στά παιδιά καί τούς νέους μας πώς δέν ὑπάρχουν ἀξίες, πώς δέν ὑπάρχει ὁ ἄλλος ἄνθρωπος, γι᾿ αὐτό εὔκολα μποροῦμε νά καταστρέφουμε τήν περιουσία του, πώς μποροῦμε νά χρησιμοποιούμε τό «μέσον», γνωριμιῶν καί κομματικό, γιά τίς πιό πολλές ὑποθέσεις καί ἐπιδιώξεις μας εἰς βάρος τῶν ἄλλων, πώς ἔχουμε μόνο «ἀτομικά δικαιώματα», πού ἀναφέρονται μόνο σ᾿ ἑμᾶς, καί ὄχι «προσωπικά δικαιώματα», πού ἀναφέρονται καί ἔχουν σχέση καί μέ ἄλλους καί γενικά μέ τόν κοινωνικό ἰστό. Τά «ἀτομικά δικαιώματα» τά διεκδικοῦμε καταπατώντας κάθε δικαίωμα τοῦ ἄλλου, στή ζωή, στή διαβίωση, στήν ἐργασία, στήν ἀξιοπρέπεια. Καλοῦμε τά παιδιά καί τούς νέους νά ζήσουν στή ζούγκλα πού δημιουργήσαμε, καί ἀποροῦμε μετά γιατί συμπεριφέρονται ὅπως συμπεριφέρονται, ἐνῶ ἡ ὅλη ἀγωγή καί καθοδήγηση αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἔγινε ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους.

Αὐτά, βέβαια, τά λίγα πού ἀνέφερα μπορεῖ ὁ καθένας νά τά διαπιστώσει καί ἀπό μόνος του, καί δέν «κομίζω γλαῦκα εἰς Ἀθήνας». Ὅμως ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὀφείλω νά πῶ τά ἑξῆς, γιά τή διόρθωσή τους γενικῶς, γιατί ἡ κάθε διαπίστωση τῶν κακῶν μόνη δέν ἔχει ἀξία:

«Ἐπειδή τό θέμα ξεκινᾷ ἀπό τό πάθος τῆς φιλαυτίας, πού εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστια τῆς ἐποχῆς μας, ὅλα τά ἀνθρώπινα μέσα διόρθωσης εἶναι ἀνεπαρκῆ, ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀναγεννηθῆ πνευματικά, καί ἐάν δέν ἀποκτήση ἐσωτερική πληρότητα» (Ν.Ι.). Ἡ ἀναγέννηση αὐτή θά γίνει μέ τήν ἐπιστροφή στήν πίστη μας πρός τόν Θεό, καί ἡ πίστη αὐτή θά φέρει τή δύναμη πού δέν ἔχει ἀπό μόνος του ὁ ἄνθρωπος. Καί αὐτό πρέπει νά πραγματοποιηθεῖ σ᾿ ἐμᾶς τούς μεγάλους, γιά νά ἀποτελέσει παράδειγμα καί πηγή ἐμπνεύσεως, στήν εὔπλαστη καί ἐνίοτε ἀνώριμη νεολαία μας.

Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ὅλα θά συνεχίσουν νά γίνονται ὅπως τώρα καί προφανέστατα θά ἐπιδεινωθοῦν.

Μέ τά λίγα αὐτά ἐκ καρδίας λόγια μου, κηρύσσω τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς σημερινῆς μας συνάξεως.

Εὐχαριστῶ.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας